Vabatahtlikud seltsilised

Alates 1. november 2023 võtab  seltsiliste tegevused üle MTÜ Vabatahtlikud Seltsilised. Toimetame edasi väiksemas koosseisus ning meie tegevustega saab jooksvalt sama lehe kaudu kursis olla ka edaspidi.

Eesti Külaliikumine Kodukant viib perioodil 31.08.2021 kuni 31.10.2023 ellu Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud hanget „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis” – vabatahtlike seltsiliste projekti.

Tegevuse eesmärgiks on vabatahtlike abiga toetada eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekul kõrvalabi, tuge või seltsi.

Laiemaks eesmärgiks on vabatahtliku tegevuse toetamine ja kaasamine hoolekande valdkonda. Projekti tegevused on suunatud abivajajatele:

  1. vanemaealistele inimestele (vanuses 65+ eluaastat) ja/või
  2. täisealistele erivajadustega inimestele (erivajadus on inimesel, kellel on füüsiline, psüühiline või sotsiaalne kõrvalekalle ning kelle iseseisev toimetulekuvõime ei ole piisav, sh puude või puude riskiga inimesed).

Vabatahtlike ja abivajajate koostöömudeli rakendamise eesmärgiks on abivajajate elukvaliteedi säilitamine või parandamine, ühiskonnaelus osalemise tõstmine ja/või toimetulekuoskuste parandamine võimalikult iseseisvaks eluks.

Projekti eesmärgiks on pakkuda seltsiliste tugitegevust vähemalt 1800-le abivajajale.

Koostöömudeli tasandid:

  1. üleriigiline: tegevus on üle-eestiline, kaasatud on kõik maakonnad; koostöövõrgustikus osalevad sotsiaalvaldkonna organisatsioonid, vabatahtlikega tegelevad organisatsioonid üle Eesti;
  2. piirkondlik: kõikides maakondades tegutsevad vabatahtlike seltsiliste koordinaatorid, kes korraldavad igapäevast vabatahtliku seltsilise tegevust koostöös sotsiaalpartnerite ja kogukondadega. Koordinaatorite on ka kohalike omavalitustega suhtlemisel peamisel partneriks (sh abivajajate kaardistamine, koostöö kogukondadega jmt).
    Piirkondliku tasandi üheks osapooleks on kohalikud omavalitsused, üle-eestiliselt on eesmärgiks kaasata tegevustesse vähemalt 60 kohalikku omavalitsust. Projekti sotsiaalseteks partneriteks on hoolekande- ja tervishoiuteenuste pakkujad;
  3. kogukondlik: koostöömudelis on olulisel kohal vabatahtlikud seltsilised, kelle ülesandeks on eelkõige abivajajate emotsionaalse heaolu kasvatamine ja sotsiaalse ilmajäetuse vähendamine, abivajajatega suhtelmine ja nende toetamine. Kogukondlik tasand võimaldab tagada vabatahtlike seltsiliste abi jõudmise konkreetsetesse piirkondadesse suuremates asulates või keskustest kaugele jäävatesse ja hajaasustusega piirkondadesse. Koostöömudeli rakendamisel viivad vabatahtlikud ellu nii ennetavaid tegevusi (näiteks tuvastavad ja kaardistavad abivajajaid) kui toetavaid tegevusi (nt abistavad vanemaealiseid või erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekuks ning ühiskonnaelus osalemiseks juhendamist, kõrvalabi või järelevalvet), parandades seeläbi sihtrühma elukvaliteeti ning luues olemasolevatele hoolekandeteenustele juurde olulist lisandväärtust.

Hanke  vaheraport_vabatahtlike seltsiliste mudeli rakendamine seisuga 31.10.2022

Vaheraportist leiab:

Tegev juhtkond:

Krista Pegolainen-Saar – projektijuht, tel 555 33 990; krista@seltsilised.ee

Inga Kalvist – projekti assistent, tel 55 575 515

Eha Paas – ekspert/koolitaja

Vabatahtlike koordinaatorid ja piirkonnad: vaata lähemalt siit.

Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”.

 

Piloothanke kokkuvõte

2018. aasta augustist kuni 2020. aasta juunini viis Eesti Külaliikumine Kodukant Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi hanget “Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine”. Hanketegevusi viidi läbi kuues maakonnas: Harjumaal, Hiiumaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Põlvamaal ja Võrumaal. Hanke tegevused olid jaotatud kaheks osaks: Põhja-Eesti piirkond (projektijuht Anu Viltrop) ja Lõuna-Eesti piirkond (projektijuht oli Eha Paas).

Hanget rahastati Euroopa Sotsiaalfond projektist nr 2014-2020.2.02.001.01.15-0002.

Siin saab tutvuda pilootprojekti “Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine” lõppraportiga.

Raporti lisa nr 13 – projekti eksperdi Karin Kiisi kokkuvõte kliendipäevikutest, tagasisideküsitlustest ja koordinaatoritega tehtud intervjuude analüüsist. Kokkuvõttega saab tutvuda siin.

Raporti lisa nr 14 – projekti eksperdi Mari Rulli redisain-seminari kokkuvõte. Kokkuvõttega saab tutvuda siin.

Raporti nr 15 – projekti eksperdi Tiina Tambaumi läbi viidud fookusgrupi intervjuud piloootprojektis osalenud sotsiaalpartneritega. Kokkuvõttega saab tutvuda siin.